Науково-технічна рада

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду при
Житомирській філії ВАТ "Укртелеком"

1.Загальні положення

1.1 Науково-технічна рада Житомирської філії призначена для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо розвитку головних напрямів у галузі зв'язку, визначення пріоритетних напрямків науково-технічної політики, підвищенню ефективності інноваційної діяльності і прискоренню науково-технічного прогресу в галузі зв`язку Житомирської філії.

1.2 Склад Науково-технічної ради та Положення про Науково-технічну раду затверджуються наказом директора Житомирської філії.

1.3 До складу Науково-технічної ради входять: Голова Науково-технічної ради, заступник Голови, відповідальний секретар, керівні працівники та висококваліфіковані спеціалісти структурних підрозділів Житомирської філії.

1.4 Головою Науково-технічної ради призначається заступник директора з технічних питань.

1.5 Заступник Голови, відповідальний секретар призначається Головою НТР з осіб, які входять до її складу.

1.6 Науково-технічна рада організує свою діяльність згідно з планом роботи, який приймається щорічно на першому засіданні ради та затверджується Протоколом засідання.

1.7 Оперативне керівництво здійснює Голова Науково-технічної ради.

2. Основні завдання

2.1. Внесення пропозицій щодо визначення науково-обгрунтованої політики, спрямованої на розв'язання всього комплексу проблем щодо основних напрямків розвитку зв`язку області, обговорення найважливіших питань застосування досягнень науки і техніки, новітніх технологій з метою поліпшення стану галузі зв`язку Житомирської філії.

2.2. Внесення пропозицій і рекомендацій щодо розвитку напрямків і технологій, визначення пріоритетності у фінансуванні програм та напрямків, можливості їх реалізації.

2.3. Залучення досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, передових технологій з метою забезпечення на цій основі підвищення якості роботи засобів зв'язку.

2.4. Розгляд і підготовка пропозицій щодо забезпечення високого науково-технічного рівня, проектних, конструкторських і технологічних рішень.

2.5. Підготовка рекомендацій для керівництва ВАТ "Укртелеком" щодо удосконалення нормативної документації по підвищенню ефективності роботи засобів зв'язку.

3. Планування роботи НТР:

3.1. Пропозиції про включення в план роботи НТР представляються членами НТР відповідальному секретарю НТР.

В пропозиціях дається формуліровка питання і обґрунтування необхідності його розгляду, вказуються відповідальні за підготовку матеріалів ( вказівкою контактних телефонів), а також пропонуємий термін розгляду.

3.2. Планування роботи НТР здійснюється на календарний рік. План роботи НТР затверджує Голова НТР.

3.3. Контроль за виконанням плану роботи НТР організують Голова НТР, його заступник та відповідальний секретар НТР.

4. Підготування та проведення засідань НТР:

4.1. Засідання НТР проводяться не рідше двох разів на рік, на них розглядаються питання, які включені в план роботи. Позапланові питання виносяться на обговорення НТР по узгодженню з Головою НТР або його заступником.

4.2. Попередження членів НТР про час та місце проведення засідання, а також оформлення протоколів засідання здійснюється відповідальним секретарем НТР.

4.3. Робота по підготовці матеріалів та проектів рішень до засідання НТР покладається на відповідний структурний підрозділ філії та відповідального секретаря НТР.

4.4. Матеріали по питанням, які обговорюються на засіданні НТР, представляються відповідальному секретарю НТР не пізніше ніж за 15 днів до засідання і повинні включати:
проект рішення НТР;
тезиси або доповідь основного доповідача;
список осіб, які повинні бути запрошені на засідання;
інші матеріали по узгодженню з Головою НТР.


4.5. Проект рішення НТР повинен мати адресність заходів і доручень (прізвища осіб, відповідальних за виконання і терміни надання необхідної інформації та документації і т.д., назву конкретного підрозділу філії, на яке покладається контроль за виконанням цього рішення або окремих його пунктів), а також мати конкретні терміни виконання відповідних заходів.

4.6. Рішення Науково-технічної ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 50% членів Науково-технічної ради, які взяли участь у засіданні.

4.7. На основі прийнятих рішень на кожне окреме питання, винесене на засідання, видається постанова засідання Науково-технічної ради, яка підписується Головою Науково-технічної ради, відповідальним секретарем та затверджується Протоколом засідання.

5. Контроль за виконанням рішень НТР.

5.1. Організація контролю за виконанням рішень і рекомендацій НТР покладається на відповідального секретаря НТР, або по рішенню Голови НТР на відповідний структурний підрозділ філії.

5.2. Зняття з контролю рішень і рекомендацій НТР проводиться по мірі їх виконання в установленому рішенням НТР порядку.

6. Права і обов`язки керівництва Науково-технічної ради

6.1. Голова Науково-технічної ради діє від імені Науково-технічної ради на основі цього Положення; у відсутність Голови його обов'язки виконує заступник.

6.2. Голова Науково-технічної ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї завдань.

6.3. Відповідальний секретар Науково-технічної ради проводить організаційну роботу, яка забезпечує її планомірну діяльність, формує план роботи, здійснює контроль за виконанням плану, готує матеріали до засідання Науково-технічної ради, відпрацьовує проекти рішень, забезпечує розповсюдження прийнятої постанови членам Науково-технічної ради, зацікавленим структурним підрозділам, проводить перевірку виконання прийнятих рішень, а також готує річні звіти про діяльність Науково-технічної ради.Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м.Житомир, 10014, вул.Київська, 20